5 άξονες βελτιστοποίησης της Παραγωγικής Διαδικασίας από ένα σύγχρονο ERP Σύστημα

του Λουλαδάκη Παντελή, Product Manager

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις είναι συνήθως οργανωτικά πολύπλοκες και διαχειριστικά απαιτητικές οντότητες. Καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος προκλήσεων για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργική τους συνέχεια.

Αρρυθμίες στη διαδικασία αναπλήρωσης Α’ υλών ή αστοχίες στον προγραμματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, ενδέχεται να επιφέρουν καθυστερήσεις στη ροή εξυπηρέτησης παραγγελιών και κατ’ επέκταση να έχουν αντίκτυπο στις επιχειρηματικές συμφωνίες με τους πελάτες.

Αδυναμίες στη σωστή αξιοποίηση στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα από την επιχειρηματική λειτουργία, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικό σχεδιασμό παραγωγής, με συνέπειες που μπορεί να κυμαίνονται από την time to market τοποθέτηση της επιχείρησης έως τα logistics κόστη για Α’ ύλες και προϊόντα.

Ανεπάρκεια είτε στη σωστή αποτύπωση της παραγωγικής δομής είτε, πολύ περισσότερο, στην ομαλή ενσωμάτωση της σταδιακής κλιμάκωσης του επιχειρησιακού μεγέθους, μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας ή ακόμα και να καταστήσει την πληροφοριακή υποδομή ξεπερασμένη.

Επιπλέον και ίσως το κυριότερο, ανακρίβεια στον υπολογισμό του ακριβούς κόστους παραγωγής και έλλειψη στην αναλυτική καταγραφή της προέλευσής του, ενδέχεται να υπονομεύσει την κερδοφορία της επιχειρηματικής λειτουργίας.  Η αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων, πολλές φορές αποσπά την προσοχή από την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, ένα σύγχρονο ERP σύστημα μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας και να ενισχύσει σε πολλές διαστάσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της παραγωγικής επιχείρησης. Αναλυτικότερα, ένα ERP που διαχειρίζεται ολοκληρωμένα την παραγωγική διαδικασία βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

#1  Αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας

Η ακριβής εικόνα και ο πλήρης έλεγχος της παραγωγικής εγκατάστασης, συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της παραγωγής, των προδιαγραφών, στην αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας και συντελεί στη γενική μείωση του κόστους, σε επίπεδο χώρου, υλικών και διαχείρισης.

Η απόλυτη ευελιξία στην παραμετροποίηση του GalaxyERP επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση κάθε παραγωγικού layout, καλύπτοντας από τις απλούστερες έως τις πιο σύνθετες παραγωγικές εγκαταστάσεις. Η ευελιξία του λογισμικού, επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση των όποιων μεταβολών της παραγωγικής δομής με απλό τρόπο.  Έτσι, η παραγωγική δομή αποτυπώνεται στο λογισμικό, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης εποπτικής εικόνας και επιτρέπει τον απόλυτο και συνεχή έλεγχο της εγκατάστασης.

#2  Αυτοματοποίηση διαδικασιών & έγκαιρες παραδόσεις

H δομημένη οργάνωση και ο ενορχηστρωμένος συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, επιτυγχάνεται με τη χρήση παραμετροποιήσιμων ροών εργασίας και την εφαρμογή αυτοματοποιημένων σεναρίων συντονισμού της παραγωγικής διαδικασίας (είτε ιδίας είτε και υπεργολαβικής).

Δημιουργούνται αυτόματες εντολές παραγωγής βάσει εναλλακτικών μοντέλων απαιτήσεων (είτε προϋπολογιστικών είτε απολογιστικών). Επιπλέον, επιτυγχάνεται αυτοματοποίηση στη διαχείριση των εντολών παραγωγής με πρόταση των σχετικών παραγωγών, αναλώσεων και χρονικών στοιχείων.  Το κύκλωμα αποθηκών, ο μερισμός αναλώσεων βάσει απογραφών αποθήκης, η αναπλήρωση αποθεμάτων βάσει των αναγκών παραγωγής και πλήθος άλλες εργασίες και διαδικασίες πραγματοποιούνται αυτόματα και εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής εγκατάστασης.

Η αυτοματοποίηση είναι κοινή συνισταμένη των αποδοτικών παραγωγικών μονάδων, γιατί διαθέτουν έγκαιρο και ακριβή προγραμματισμό, βέλτιστη διάθεση των πόρων με ελεγχόμενα κόστη, ενώ ταυτόχρονα παραδίδουν στους πελάτες τους στους σωστούς χρόνους.

#3  Ευελιξία στην αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας

Ο πλήρης έλεγχος και μέγιστη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας, παρέχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη σύγχρονη Παραγωγική επιχείρηση, που σχετίζονται όχι μόνο με τη βελτιστοποίηση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και με τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας, καλύπτοντας με βέλτιστο τρόπο τις πιθανές αυξομειώσεις της ζήτησης.

Η εξελιγμένη λειτουργικότητα Σχεδιασμού παραγωγής (MRP II), παρέχει εναλλακτικές προτάσεις για το σχεδιασμό κάλυψης των απαιτήσεων της παραγωγής, είτε αυτές προκύπτουν από Make to Stock είτε από Make to Order προσέγγιση και αναλαμβάνει την παράλληλη δρομολόγηση αναπλήρωσης των απαιτούμενων A’ υλών, για κάθε εναλλακτική πρόταση σχεδιασμού. Διασφαλίζει ταυτόχρονα τη μέγιστη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την ομαλή και αδιάλειπτη ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

#4  Ακριβής προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με απλό τρόπο

Η εύχρηστη διαδικασία του Προγραμματισμού παραγωγής, επιτρέπει τον προγραμματισμό της τελικής παραγωγικής διαδικασίας, βάσει του υφιστάμενου παραγωγικού layout και της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας, αποτυπώνοντάς τα σε ένα λειτουργικότατο γραφικό περιβάλλον (Gantt).

Με τη λειτουργικότητα αυτή εξασφαλίζεται το Shop Floor Control and Visual Scheduling επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο από τις Γραμμές παραγωγής και τα Κέντρα εργασίας, έως και το πιο αναλυτικό επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών, μηχανών και ειδικοτήτων.   Οι πολύπλοκες πληροφορίες και διαδικασίες απλοποιούνται, ενισχύεται η παραγωγικότητα λόγω προγραμματισμού και διαφάνειας της πληροφορίας ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των πόρων.

#5  Απόλυτη αποτύπωση του κόστους παραγωγής και λεπτομερής ανάλυση της προέλευσής του

Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο κύκλωμα κοστολόγησης παραγωγής, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης όλων των δυνητικών σεναρίων κοστολόγησης που ενδέχεται να απαιτηθούν, σενάρια που, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν την παρακολούθηση ανακύκλωσης, πολλαπλών συμπαράγωγων, υποπροϊόντων, υπολειμμάτων, υπεργολαβικής παραγωγής και κοστολόγησης ανά παρτίδα.

Η κοστολογική διαδικασία τροφοδοτείται με άντληση στοιχείων έμμεσου κόστους από πολλές εναλλακτικές πηγές, όπως λογαριασμούς λογιστικής και διαστάσεις, παρέχει πολλαπλούς οδηγούς για την επιλογή του επιθυμητού μοντέλου μερισμού αλλά και με δυνατότητα να ορίσει κανείς το μοντέλο μερισμού που επιθυμεί. Το λογισμικό προσφέρει πολλές επιλογές και δυνατότητες τόσο στην άντληση των πηγών κόστους, όσο και στην ακριβή κατεύθυνση του, στα προϊόντα για τα οποία αναλώνεται.

Αναλυτικές αναφορές αποτυπώνουν με ακρίβεια τις πηγές κόστους κάθε επιμέρους προϊόντος και παραγωγικής φάσης, εντοπίζοντας εύκολα πιθανές ασυμφωνίες και τα αίτιά τους.  Τα what-if σενάρια συμβάλλουν στην αποτύπωση εναλλακτικών μοντέλων κοστολόγησης, διευκολύνοντας έτσι την λήψη ορθών και έγκαιρων αποφάσεων.

Η Διαχείριση Παραγωγής του GalaxyERP είναι ένα πολυδιάστατο, state of the art εργαλείο, που συντονίζει όλες τις λειτουργικές διαστάσεις μιας παραγωγικής επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την ομαλή διαχείριση των όποιων προκλήσεων.  Ενσωματώνεται πλήρως στην επιχειρηματική δομή, προσαρμοζόμενο στις τυχόν κλιμακώσεις του μεγέθους της, παρέχοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επικεντρωθεί στον ουσιαστικό στόχο της, την κερδοφορία και την ανάπτυξή της.

Δείτε πως το GalaxyERP, μπορεί να βελτιστοποιήσει την Παραγωγική σας διαδικασία.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παρακαλώ Συμπληρώστε Την Φόρμα & Ένας Εκπρόσωπος Μας Θα Επικοινωνήσει Μαζί Σας το Συντομότερο Δυνατόν!

TOP